อิมพีเรี่ยลคอนเหลด๑

posted on 21 Oct 2009 06:21 by subpadon in Article

ว่าด้วยเรื่องของคณะธรณีวิทยาและวิศวกรรม (เอิ้ดซาย แอ่น เอ็นจีเนียริ่ง)
วิชาโลกาพลวัติ (ไดนาหมิกเอิ้ด)

วิชาโลกาพลวัตินี้ สอนโดยศาสตราจารย์บลานด์จำนวนศิษย์ในรายชื่อ ๖๕ คน การเปลี่ยนแปลงสามารถเกิดได้ แต่จะไม่มีจำนวนมากกว่านี้แน่นอน เนื้อหาการสอนประกอบด้วย

๑. อุบัติการณ์ (ออริจิ้น)

๒. โลกาประสิทธิ์ (ฟอเมชั่น ออฟ ดิ เอิ้ด)

๓. โลกาวิเคราะห์ (สตรั๊กเจ้อ ออฟ ดิ เอิ้ด)

๔. พิภพสะเทือน (เผลด เท้กโทหนิก) 

๕. รอยแตก รอยแยก การแปร และหลอมละลาย (ฟ้อวซ์, แฟร้กเจอริ่ง, เม็ดตามอฟิซึ่ม แอ่น เม้วติ้ง)

๖. ตะกอน และหินตะกอนวิบัติ (เซ้ดดิเม้น แอ่น เซ้ดดีเมนทารี่ โปรเสดเสส)

๗. ยุคน้ำแย็ง ดินฟ้าอากาศ และบรรยากาศ (ไอ้ซ์ เอดเจ็ด, ไคลเหมด แอน แอ้ดโม้ดสเฟียร์)

๘. วิถีชีวิตบนธรณีกาล (ไล้ฟ์ โอเว่อ จีโอโลจิค่อล ทาม)

วิชาโลกาพลวัตินี้มีการเรียนการสอนทุกวันจันทร์ในช่วงเช้าสามโมงเช้าถึงเที่ยงตรง การสอนประกอบด้วยสื่อพาวเว่อพ้อยพื้นหลังสีเข้มซึ่งถึงปริ้นท์ออกมาก็ไม่สามารถจดบันทึกย่อใดๆ ลงไปได้ เนื่องจากทางอาจารย์ผู้สอนได้แปลงไฟล์เป็นพีดีเอฟไปเรียบร้อย ซึ่งไม่สามารถแก้ไขใดๆ ได้

บรรยากาศการเรียนการสอนเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากอาจารย์ผู้สอนมีเทคนิคการสอนที่พิเศษไม่เหมือนใคร สามารถทำให้นักเรียนทั้งชั้นเกิดอาการณ์ประวิงเวียนใคร่นอนหลับเป็นอย่างยิ่ง  อาจารย์ยังสามารถสอนโดยการพูดให้ัตัวเองได้ยินคนเดียวได้ทั้งๆ ที่ใช้อุปกรณ์ขยายเสียง ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าอาจารย์ท่านอื่นไม่สามารถทำได้

หลังจากจบการสอนทฤษฎีในแต่ละครั้งนั้น อาจารย์บลานด์จะแบ่งนิสิตออกเป็นกลุ่ม เพื่อที่จะให้นักเรียนไปศึกษาบทความวิชาการ หรืองานวิจัยที่อาจารย์ได้บอกหัวข้อเอาไว้ ให้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วออกมาสรุปหน้าห้องก่อนจบคาบเรียน

อย่างไรก็ดี หลังจากผ่านการเรียนวิชาโลกาพลวัติมาแล้วสองครั้งนั้น ข้าพเจ้าก็ยังหาทราบไม่ว่าวิชานี้มีจุดประสงค์เพื่ออะไร และข้าพเจ้าจะสามารถทบทวนได้อย่างไร เนื่องด้วยขอบเขตเนื้อหาของวิชานั้น หาได้มีขอบเขตตายตัวไม่

ผู้เขียนพึงได้แต่ภาวนาว่าจะผ่านปี๑ นี้ไปได้โดยสวัสดิภาพ 

Comment

Comment:

Tweet

55555

#3 By นิค on 2009-11-27 01:09

หวังว่าจะผ่านปีหนึ่งไปได้โดยสวัสดิภาพเหมือนกัน เปิดมาเกือบเดือนแล้ว ไม่เห็นทางสว่างเลย สุขภาพกายและจิตดิ่งลงเรื่อยๆ

#2 By ออม (93.97.92.203) on 2009-10-21 06:55

มึนมาก ทั้งก่อนเรียน และหลังเรียน รวมทั้งตอนนี้

#1 By ~\ ศุภฎล /~ on 2009-10-21 06:54